Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

... το 1992 εξέδωσε το βιβλίο του εκπαιδευτικού Ν.Γαρεφαλάκη "Μυρσίνη"

 

... συμμετέχει στο Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

 

... ενημερώνει για την διαχείριση

των απορριμμάτων

και την ανακύκλωση

Αρχική

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

 

 

 Ν Ε Ο    Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του συσταθέντος στη Μυρσίνη Συλλόγου με την επωνυμία
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ

 

Αρθρο 1
Ιδρύεται σωματείο με το όνομα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ με έδρα το χωριό Μυρσίνη του Νομού Λασιθίου.

 

Αρθρο 2
Σκοποί του σωματείου είναι η πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών και των κατοίκων του χωριού, η δημιουργία και η καλλιέργεια επικοινωνίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας των μελών, η διαφύλαξη του λαογραφικού πλούτου του χωριού, η αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που απασχολεί το χωριό και η συνεργασία με άλλους φορείς, με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς για τη λύση των προβλημάτων μας.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Αρθρο 3
Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε μετά από αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία γράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και δηλώνεται από αυτόν ότι είναι γνώστης του καταστατικού το οποίο αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Για να γραφτεί κάποιος μέλος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
Αν η αίτηση εγγραφής απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει οριστικά για την εγγραφή του ή όχι.

 

Αρθρο 4
Μετά από την έγκριση της εγγραφής του αιτούντος γίνεται η καταχώρηση στο μητρώο μελών και ο νεοεγγεγραμένος έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο ταμείο του σωματείου το δικαίωμα εγγραφής του που είναι τρείς χιλιάδες δραχμές (3000δρχ.)
Ολα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν τις εισφορές που τις καθορίζει η Γενική Συνέλευση.
Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να αποχωρήσει μετά από αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών, έχει όμως υποχρέωση να καταβάλλει την εισφορά μέχρι την ημέρα της διαγραφής του.
Μέλη που καθυστερούν τις ετήσιες εισφορές ή κάθε άλλη εισφορά περισσότερο από ένα χρόνα διαγράφονται από το σωματείο μεταά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο 5
Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις του σωματείου ή παρεμβάλλει εμπόδια στην υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για να αναιρεθεί η διαγραφή του.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι οριστική και αμετάκλητη για κάθε περίπτωση.

 

Αρθρο 6
Το σωματείο δε συμμετέχει σε κομματικές εκδηλώσεις. Aπαγορεύεται στις συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις η οποιαδήποτε κομματική εκδήλωση ή συζήτηση. Συνέπεια της παραπάνω απαγόρευσης είναι η αποβολή από το σωματείο - από ένα μήνα μέχρι ένα χρόνο - μετά από απόφαση του Διοιηκητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση υποτροπής για πάντα αποβολή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Αρθρο 7
Δικαίωμα για να εκλεγούν έχουν τα μέλη που κατάγονται από τη Μυρσίνη ή έχουν συγγενικές σχέσεις με καταγόμενους ή είναι μόνιμοι κάτοικοι Μυρσίνης, αν έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν οφείλουν στο σωματείο χρήματα.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'    

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Αρθρο 8
Πόροι του σωματείου είναι το εφ' άπαξ δικαίωμα εγγραφής, οι τακτικές εισφορές που καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι έκτακτες εισφορές, οι δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη αύξηση της περιουσίας του.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αρθρο 9
Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση.
Εντός 15 ημερών από την εκλογή του συνεδριάζει το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο με την ευθύνη του συμβούλου που έλαβε τους περισσότερους ψήφους για να εκλέξει πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ειδικό γραμματέα, ταμία και δύο μέλη.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για δύο χρόνια.

 

Αρθρο 10
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά ανά μήνα, μετά από πρόσκληση που έχει υποφραφεί από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα όπου είναι φραμμένα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εκτακτα συνεδριάζει όποτε παραστεί ανάγκη, όταν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του με έγγραφη αίτηση στην οποία έχουν γραφτεί τα θέματα που έχουν προταθεί για συζήτηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισόψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

 

Αρθρο 11
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωματείο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια τακτική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό του οικονομικού έτους που έχει λήξει. Καλεί με απόφαση του τη Γενική Συνέλευση και ορίζει ταυτόχρονα και τα θέματα για συζήτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει επιτροπές για την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου.

 

Αρθρο 12
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύει το σωματείο στις διάφορες εκδηλώσεις και εκπροσωπεί αυτό δικαστικά και εξώδικα μπροστά σε κάθε δικαστήριο και αρχή και υπογράφει όλα τα έγγραφα του σωματείου.

Αρθρο 13
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς κατά σειρά συνελεύσεις του, αντικαθίσταται με μέριμνα του προέδρου από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο.
Η αντικατάσταση όμως του προέδρου γίνεται μόνο από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν τα παραπάνω. Εαν τυχόν υπάρχουν περισσότεροι επιλαχόντες ή δεν υπάρχουν καθόλου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για την εκλογή του αντικαταστάτη.

 

Αρθρο 14
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες αυτού.

 

Αρθρο 15
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα έγγραφα, τη σφραγίδα του σωματείου και τηρεί τα βιβλία: 1. Το μητρώο των μελών και 2. Πρακτικά συνεδριάσεων.
Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του σωματείου και καταρτίζει γενικά την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως.
Το Γενικό Γραμματέα απόντα, αναπληρεί ο Ειδικός Γραμματέας.

 

Αρθρο 16
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου και την υπογραφή του, τις εισφορές και γενικά κάθε έσοδο του σωματείου. Ο ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και φέρει τη σφραγίδα του σωματείου. Ο ταμίας είναι υπόλογος και φέρει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και φυλάσσει επιμελώς όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών του. Καταθέτει σε Ελληνική Τράπεζα τις εισπράξεις του σωματείου ενώ δικαιούται να κρατεί ποσόν εκατόν χιλιάδων δραχμών 100.000δρχ για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία μετά από την έγκριση και εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Αρθρο 17
Ανώτατο όργανο του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών η οποία συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου και έκτακτα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αιτήσεως του 1/3 των μελών έγγραφα προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο γράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε 10 μέρες. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση των μελών τουλάχιστον 10 μέρες πριν. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ½ και ένα από τα μέλη.
Εαν δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση επαναλαμβάνεται την αυτή ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και χρόνο και με το ίδιο θέμα οπότε λογίζεται απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία.

 

Αρθρο 18
Στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται η λογοδοσία, ο απολογισμός και ισολογισμός του προηγούμενου έτους και στη συνέχεια ακολουθούν τα προς συζήτηση θέματα.
Στην ίδια συνέλευση κάθε δύο έτη γίνεται ο γενικός απολογισμός της διετίας για τα πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και μετά το τέλος της εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία.

 

Αρθρο 19
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν εγγράφους αιτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι της προηγούμενης ημέρας της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των αιτούντων στη συνέλευση και αναρτεί πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα της συνέλευσης προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας.
Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λάβουν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι επτά πρώτοι θεωρούνται εκλεγμένοι σαν τακτικά μέλη του Δ.Σ. οι άλλοι δε ως επιλαχόντες.

 

Αρθρο 20
Η εκλογή γίνεται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από τη συνέλευση με φανερή ψηφοφορία. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικά για τη διαλογή των ψήφων, την εκλογή και την ανακύρηξη των επιτυχόντων ως τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμού της σειράς των επιτυχόντων.
Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδεται στον υποψήφιο που έλαβε τους περισσότερους ψήφους. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της συνέλευσης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αρθρο 21
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρήσεως του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τα τρία πρώτα επιλαχόντα άτομα μετά  τους επιτυχόντες για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. Η ελεγκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται οι γενόμενοι έλεγχοι και παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση.
Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγει πρόεδρο ο οποίος συντονίζει το έργο της.

 

Αρθρο 22
Στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση που είναι κάθε δεύτερο Αύγουστο γίνεται και η παρουσίαση του έργου που έκανε η ελεγκτική επιτροπή. Η συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της διαχείρησης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Αρθρο 23
Το σωματείο διαλύεται αν τα μέλη του παραμείνουν λιγότερα από 10 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και των ειδικών περί σωματείων νόμων.
Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία 3./4 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου η περιουσία του περιέχεται στην ενορία της Μυρσίνης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Αρθρο 24
Το σωματείο έχει τη σφραγίδα του η οποία είναι στρογγυλή, φέρει την επωνυμία του σωματείου - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - στο κέντρο φέρει απεικόνιση ανοικτού βιβλίου που περικλύεται από δύο κλάδους μυρτιάς.

 

 

 

       Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                              Η Γραμματέας της Γ.Σ.

 

 

   Μακρυνάκης Α. Νικόλαος                                          Χριστιάννα Χειλουδάκη

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ - ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

 

Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

http://www.ecocrete.gr

 

Παγκρήτιο Δίκτυο κατά των Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

https://sites.google.com/site/pankretiodiktyoagonakatavape

 

ΑΜΚΕ Κόντρα

http://kontrasitia.blogspot.gr

 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας

http://selfhelpsitia.weebly.com

 

Θέατρο της Σητείας

http://www.facebook.com/pages/ΘΕΑΤΡΟ-ΤΗΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ/235219933249531

 

Καερέτι Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών Λασιθίου

http://www.kaereti.gr

 

Ένα Καράβι για τη Γάζα

http://www.shiptogaza.gr


Ανακύκλωση – Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

http://www.herrco.gr

 

 

 

 

Η ΜΥΡΣΙΝΗ

 

Ο Καιρός στη Μυρσίνη

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα - Συνδέσεις

Συγκοινωνίες - Δρομολόγια

Προτεινόμενες Εκδρομές